Our website is under construction and it will be active soon
Naša web stranica je u izradi i uskoro će biti aktivna

If you are looking to purchase a property or If you would like to sell your property please contact us.
Ako želite kupiti ili prodati nekretninu, kontaktirajte nas.
+38268049318
info@investinmontenegro.com
www.investinmontenegro.com

ABOUT US / O nama


With a wealth of experience in the international real estate market, Invest In Montenegro was
created by knowledgeable property agents who fully understand the needs of international real estate investors.
Invest In Montenegro je osnovan sa znanjem stečenim iz višegodišnjeg
međunarodnog iskustva stručnih agenata koji prepoznaju potrebe internacionalnih ulagača.

Invest In Montenegro is a property specialist and a property investment adviser. We source, promote and manage investments and property purchases in Montenegro. Our extensive experience and wide scope of services ensure we are best placed to advise our clients on transactions of any complexity and size.

Invest In Montenegro je stručnjak za nekretnine i konsultantska filma za investicije.Mi pronalazimo, promovišemo i upravljamo investicijama i kupovinom nepokretnosti u Crnoj Gori.Naše višegodišnje iskustvo i široka paleta usluga osiguravaju nam najbolji položaj pri savjetovanju naših klijenata kada je riječ o investicionim ulaganja bilo koje složenosti i veličine.

Invest In Montengro is part of API Investment that was established in 2004 in London. Choosing API means working with a highly competent team that has been practicing in the global property markets for 15 years with more than thousand successful sales.

Invest in Montengro dio je kompanije API Investment koja je osnovana 2004. godine u Londonu.Saradnja sa API Investment-om znači saradnju sa visoko kompetentnim timom koji na svjetskim tržištima nekretnina uspješno aktivan već 15 godina i iza sebe ima više od hiljadu prodaja.

Our services / Naše usluge


We are dedicated professionals with an extensive local market knowledge. We are not just a
Real Estate Consultancy company as we are a part of API GROUP, which gives us the advantage of experienced
construction, project development, after sale, rental and management departments.

Mi smo posvećeni profesionalci sa širokim poznavanjem lokalnog tržišta. Mi nismo samo
konsultantska kompanija za nekretnine, već smo i dio API GROUP-e, što nam daje prednost na tržištu sa iskustvom u
gradnji, razvoju projekata, post-prodajnim uslugama, zakupljivanju i sektorima upravljanja.

Our services range from advising on a single property purchase to a full delivery of a large project type developments.

Naše usluge se kreću u rasponu od konsultovanja pri pojedinačnim kupovinama nekretnina – do potpune isporuke i razvoja velikih projekata.

What we can do for you depends on your requirements, we can manage the whole process for you or, we can assist when and if required, the process is dictated by you.

Šta možemo učiniti za Vas zavisi od Vaših zahtjeva – možemo upravljati cijelim procesom razvoja projekta ili možemo pružati konsultantsku uslugu kada i ako je potrebno, postupak određujete vi.

Our team members are fully conversant with all aspects of Montenegro life and have accumulated many years expertise in the real estate market, and thus are already aware of the needs of our international investor clients and how to find the best property deals to suit our clients’ needs.

Članovi našeg tima su u potpunosti upoznati sa svim aspektima života u Crnoj Gori i imaju dugogodišnje iskustvo na tržištu nekretnina. Na taj način su svjesni potrebe naših međunarodnih klijenata i ponude nekretnina koje će odgovarati njihovim potrebama.

We have an investment management approach towards property, our advice is led by facts, market intelligence and expertise, allowing us to advise our clients in the best possible manner.

Pristup u poslovanju sa nekretninama kao i naši investicioni savjeti zasnovani su na činjenicama, analizi tržišta i procjeni rizika ulaganja. Što nam omogućava da savjetujemo naše klijente na najbolji mogući način.

We assist first time buyers in the country, providing information regarding regulations and all the technical and legal issues a client might encounter.

Asistiramo klijentima koji prvi put ulažu u Crnoj Gori i pružamo informacije  u vezi sa propisima i svim tehničkim i pravnim pitanjima sa kojima se klijent može susresti.

With offices in Tivat (Montenegro) and Istanbul (Turkey), and fluent in English, Turkish, Russian, Montenegrin and Arabic, we can answer all your questions in a truthful and unbiased way.

Sa predstavništvima u Tivtu (Crna Gora) i Istanbulu (Turska) i poznavanjima Engleskog, Turskog, Ruskog, Crnogorskog i Arapskog jezika možemo odgovoriti na sva vaša pitanja istinito i nepristrasno.